Collectief Weidevogelbeheer

Collectief weidevogelbeheer
Het provinciaal beleid richt zich, sterker dan voorheen, op de meest kansrijke gebieden voor weidevogels. De Tolhuislanden is één van de gebieden waar extra aandacht naar uitgaat en waar onder voorwaarden beheerpakketten kunnen worden afgesloten binnen het Subsidiestelsel ANLB.

Uit landelijke pilots blijkt dat de beste resultaten worden behaald wanneer de verschillende gebiedspartijen samenwerken. In het kader van de PSNL Overijssel wordt er op het gebied van weidevogels daarom gebiedsgericht gewerkt, waarbij de coördinatie in handen is van de gebiedscoördinatoren welke werken voor het Collectief Noord West Overijssel.

Vanuit het ANLB en Natuurbeheerplan volgt de eis dat per Collectief een collectief beheerplan beschikbaar is, om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies. In dit plan moet worden aangegeven op welke wijze het gebied invulling geeft aan de zorg voor de weidevogels. Op basis van het collectief beheerplan kunnen afspraken met Provincie Overijssel worden gemaakt over beheer, inrichting en organisatie.

Wanneer u interesse heeft in het afsluiten van een beheerovereenkomst kunt u contact opnemen met de coördinator in de Tolhuislanden Henk van Leusen