Onze nieuwsberichten...

Vergoeding voor sparen van nesten bij maaien

Agrarische Natuur Vereniging Tolhuislanden maakt zich sterk voor een betere bescherming van de weidevogels in het gebied de Tolhuislanden, de Ruiten en Veenekampen. Om hier een extra impuls aan te geven heeft het bestuur besloten om dit seizoen een vergoeding beschikbaar te stellen voor leden die bij het maaien 50 m2 rondom een nest van een wulp, grutto, tureluur, slobeend of zomertaling te laten staan. Deze maatregel vergroot de kans dat de nesten van deze kritische soorten uitkomen.  De vergoeding wordt beschikbaar gesteld ter compensatie van gederfde inkomsten en wordt gefinancierd door de ANV Tolhuislanden.

De vergoeding bedraagt minimaal €35,00 per nest, de exacte hoogte van het bedrag wordt aan het einde van het seizoen vastgesteld en kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoger uitvallen. De vergoeding wordt uiterlijk eind oktober 2014 door de ANV uitbetaald.

Voorwaarden regeling 2014:

 Alleen leden van ANV Tolhuislanden komen in aanmerking voor de nestvergoeding;
Een vergoeding wordt alleen uitgekeerd voor legsels binnen de begrenzing van het weidevogelbeheerplangebied Tolhuislanden, zoals is vastgesteld door de provincie Overijssel. De begrenzing is weergegeven op bijgevoegd kaartje;

  • De vergoeding geldt alleen voor nesten van de kritische soorten grutto, wulp, tureluur, slobeend en zomertaling (voor herkenning van de meest voorkomende nesten, zie bijgevoegde folder);
  • De vergoeding wordt uitgekeerd wanneer minimaal 50 vierkante meter rond een nest bij het maaien wordt gespaard. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd;
  • De enclave van 50 vierkante meter blijft staan tot de jonge vogels de graspol hebben verlaten;
  • Binnen een week na het maaien van een perceel met een gespaard legsel geeft u dit door via: Henk van Leusen, met tel. 06-12512214 of henkvan_leusen2@hotmail.com
  • Geef hierbij een korte, maar duidelijke beschrijving van de locatie van het perceel en vermeld uw naam, adres en bankrekeningnummer.

Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u contact ook nemen met Henk van Leusen, met bovenstaande gegevens.
Wanneer u (extra) ondersteuning wenst bij de bescherming van nesten en kuikens kunt u contact opnemen met de Vrijwillige Weidevogelgroep Tolhuislanden

 Kaart